Ordningsregler

Allmänna ordningsföreskrifter för Koloniföreningen Stugängen

Antagna vid Stugängens Årsmöte 2012-05-13

Stockholms stad har upplåtit mark till koloni- och fritidsträdgårdar för att bereda innevånarna i staden tillfälle till rekreation och värdefull fritidssysselsättning.

Den upplåtna marken ska disponeras så att den också utgör ett tilltalande inslag i miljön. De som har arrenderätt till kolonilotter måste i sin verksamhet ta hänsyn till detta och till varandra.

Därför har Stockholms stad godkänt följande allmänna ordningsföreskrifter.

Den enskilda koloniföreningen har rätt att besluta om kompletterande föreskrifter om så visar sig vara nödvändigt eller lämpligt.

  1. Byggnader på koloniträdgårdslott ska vara uppförda enligt gällande bestämmelser i arrendekontraktet och vårdas väl. På lott för fritidsträdgård får byggnad inte uppföras, inte heller får lotten inhägnas med staket eller annat stängsel. Den del av fritidsträdgård som används som sittplats och för gräsmatta får bara uppta en mindre del av lotten, cirka 10-15 kvadratmeter. Trädäck om maximalt 15 kvm får anläggas på lotten.
  2. Spaljéer för växter och liknande ska smälta väl in i miljön och får inte medföra några hinder för andra kolonister eller odlare. Redskapslådor, vattentunnor, inhägnader för komposter eller liknande ska hållas vårdade och snyggt målade i anvisad färg.
  3. Träd, buskar och andra högre växter får inte planteras så att de omgivande lotterna orsakas besvär genom skuggning m.m.
  4. Den upplåtna lotten ska skötas på ett sådant sett att den ger ett vårdat intryck. Odlingarna ska skötas väl och i möjligaste mån hållas fria från ogräs, liksom gångar mellan olika lotter och mellan lotterna. Blast, ogräs och liknande ska samlas i kompost eller föras till anvisad plats. Lotten får inte till någon del användas till upplag för skräp.
  5. Bränning av avfall från lotten får endast ske under de av kommunen godkända veckorna (vanligen en på våren och en på hösten) och utan att orsaka skada eller obehag för övriga inom och utom området.
  6. Vid vattning ska de vattenposter som finns inom området användas. Vattenhämtning och på- respektive avkoppling av vattenslang ska göras så att marken nedanför och kring vattenposten inte blir vattendränkt. Den som vattnar med slang eller använder spridare får inte lämna dessa utan tillsyn. Vattenslang ska tas bort och ställas undan när vattningen är avslutat. Den som vattnar med slang får inte disponera vattenpost så länge att andra odlare hindras från att vattna.
  7. Sällskapsdjur får medföras på lotten. Inom lotten ska djuret ha sådan tillsyn att andra kolonister och odlare inte utsätts för obehag. Hund ska vara kopplad utanför lotten.
  8. Arbetet på lotten ska påbörjas i så god tid att lotten är i huvudsak iordningställd och städad den 15 juni. Efter odlingssäsongen ska lotten städas upp före den 1 december.
  9. Medlem i föreningen har inte rätt att till någon del överlåta eller upplåta lotten till annan person såvida inte styrelsen har gett skriftligt medgivande. Medlem har heller inte rätt att för eget syfte helt eller delvis bruka annan medlems lott.

Av Koloniföreningen Stugängen kompletterande Ordningsföreskrifter:

10.  Koloniföreningen Stugängen är beläget inom Grimsta Naturreservat. Regler för reservatet gäller till alla delar föreningen och dess medlemmar. Se separat skrivelse/anslag.(komplettering)

11.  Sophämtning samt vatten vid vattenposter finns att tillgå perioden 1 april -1 oktober. Därutöver ansvarar respektive kolonist för egen vattenförsörjning samt borttransport av hushållssopor. Grovsopor av all slag som ej är hushållssopor samt större mängd av dessa skall av kolonisten själv transporteras till närmaste återvinningscentral. (komplettering)

12. Medlem skall vid om/nybyggnad av sin lott, vid större trädgårdsarbeten, anordnade av fester, m.m ta hänsyn till att störande inslag kan uppkomma och då föra en dialog med grannar.(komplettering)

13.  Person/personer folkbokförda på samma adress/Lgh äger ej rätt att inneha mer än ett arrende.(komplettering)

14.  Medlem skall alltid informera och inhämta styrelsens godkännande vid större fysiska förändringar av arrendet, såväl på arrende som på byggnad, även i de fall det inte krävs byggnadslov. Styrelsens tillstyrkan krävs alltid vid ansökan om bygglov vid nybyggnation samt om o tillbyggnad.

15. I ett naturreservat är trädfällning och borttagning av trädgrenar är inte tillåtet. Vill du fälla träd, undantag fruktträd och prydnadsträd på egna lotten, så måste du ta in godkännande från dina grannar och kontakta styrelsen. Styrelsen tar sedan kontakt med stads-delsförvaltningen som beslutar om fällning. Upptäcks brott mot detta är du ersättningsskyldig för skadegörelse till Stockholms Stad. (komplettering 2013-07-23)

16. Medlem som bryter mot dess ordningsföreskrifter kan uteslutas ur föreningen och mister därmed arrenderätten till lotten.

Annonser