Bygglov

Vid uppförande av ny stuga krävs bygglov samt reservatstillstånd då föreningens arrende är beläget i Grimsta naturreservat.

Vid rivning av befintlig stuga krävs rivningslov.

Yttligare information om dessa regler finner du här.

http://www.stockholm.se/ByggBo/Bygglov/

http://www.stockholm.se/ByggBo/bygglov/a-o-lanksidor/Bygglov/

http://www.stockholm.se/ByggBo/bygglov/a-o-lanksidor/Kolonistuga/

Vidare bör du även läsa dessa regler

Plank, staket, murar och spaljéer

http://www.stockholm.se/ByggBo/bygglov/Smahus/Plank-staket-murar-och-spaljeer/

Bygglov

På Stugängen är det tillåtet att bygga 26 kvm stuga, 8 kvm veranda och 5kvm förråd.

Vid uppförande av ny stuga, veranda, förråd, plank över 1,1m eller tillbyggnad krävs bygglov samt reservatstillstånd då föreningens arrende är beläget i Grimsta naturreservat.

För att riva något av det som behöver bygglov behövs rivningslov. Att schakta eller fylla upp marken mer än 0,5 m behöver marklov. För att installera eldstad behöver du göra en anmälan.

Tänk på att du behöver tillstånd från föreningen också.

Exempel på vad du får göra utan bygglov, men som kräver föreningens tillstånd:

–       Bygga trädäck om max 15 kvm max 0,5m ovan mark.
–       Uppföra växthus max 5 kvm och max 1,5m hög
–       Uppföra pergola utan tak
–       Bygga lekstuga max 5 kvm och max 1,5 m hög.
–       Färga om fasad eller tak
–       Sätta upp solfångare som är max 2kvm
–       Bygga staket/plank som är lägre än 1,1 m över mark
–       Byta typ av fasadklädnad
–       Byta taktäckningsmaterial från tex takpannor i tegel till liknande av plåtmaterial
–       Ändra marknivån mer än 0,5 m genom schaktning eller fyllning (marklov)
–       Riva en byggnad. Bygglovsfria åtgärder tex pergola utan tak kräver inte rivningslov, men givetvis föreningens tillstånd. Däremot kräver rivning av stuga och förråd rivningsanmälan

 

Ansökan om bygglov i koloniområden

Åtgärder för att underlätta och snabba på lovhantering

Till styrelsen i koloniföreningen

Stadsbyggnadskontoret poängterar särskilt att styrelsen vid sin bedömning av bygglovsansökningar ska värna om det kulturhistoriska värdet.

När ni godkänner ansökan inför att den skall sändas till stadsbyggnadskontoret checka följande:

Att:

 • ansökningsblanketten är rätt ifylld.
 • ritningarna är skalenliga och måttsatta. Fasader och planlösning, de kan vara i skala 1:100 eller 1:50. (ej rutat papper)
 • situationsplan över lotten finns med, med alla byggnader på lotten redovisade, måttsatta och markerat vad som ska byggas nytt; vad lovansökan gäller samt att norrpil finns med. Skala 1:400 eller 1:200.
 • kontrollplan ska finnas med till varje ansökan.
 • om det är en tillbyggnad ska det som är nytt vara markerat.
 • orienteringsplan med den aktuella lotten markerad finns med, denna plan behöver ej vara skalenlig.
 • foto på befintlig byggnad vid rivning.
 • grannarnas lottnr finns utsatta på orienteringsplanen om den byggnad ansökan gäller är närmare lottgräns än 4,5 m.
 • grannens godkännande finns med om den byggnad ansökan gäller är närmare lottgräns än 4,5 m.
 • byggnationerna håller sig inom gällande detaljplan, avtal och riktlinjer.
 • Teknisk beskrivning finns, hur byggnationen ska gå till och vilka material som ska användas.

Alla ritningar ska insändas i två exemplar. Godkännande av granne behövs bara på en omgång av dessa.

Godkänn på exv ansökningsblanketten men skriv dessutom signatur på varje ritning, att den är godkänd av styrelsen.

Skriv gärna namn och adress som beslutskopia ska sändas till, och telefonnummer till kontaktperson i styrelsen.

Annonser