Regler och villkor för medlemmar och föreningen

Det åligger varje medlem att hålla dig informerad och efterleva gällande regler och villkor som framgår i följande dokument.

Vidare så skall varje medlem ta del av och efterleva de regler som gäller för Bygglov (ny- om- och tillbyggnad) samt för uppförande av staket och plank på området och samt Reservatstillstånd (när så krävs) för byggnad och växtlighet inkl träd.

Överträdelse

Vid eventuell överträdelser av villkor i något av ovan nämnda dokument kommer medlem utkrävas rättelse utan dröjsmål. Sådan överträdelse kan komma att utgöra grund för uppsägning av medlem.

Annonser