Kategoriarkiv: Stugangen

Förtydliganden på förekommen anledning

Ideell förening

Stugängen är en ideell förening och leds av en styrelse som utgörs av förtroendevalda personer med uppdrag att ta till vara alla medlemmars gemensamma intressen utifrån de beslut som fattas vid föreningens årsmöte, vilket är det högsta beslutande organet.

Varje medlem har under årsmötet möjlighet att framföra sin åsikt, synpunkter och förslag till beslut varefter närvarande medlemmar kan bifalla eller avslå förslagen.

Styrelsens uppgift är att efter årsmötet genomföra de beslut som årsmötet beslutar om och i övrigt förvalta föreningens verksamhet enligt de riktlinjer som finns en god skötsel av arrendet.

Medlemsavgiften

Vad gäller den något förhöjda medlemsavgiften (inkl arrendeavgiften) för verksamhetsåret 2018/2019 så beslutades denna genom majoritetsbeslut av medlemmarna på årsmötet. Syftet med ökningen är att motivera till extra styrelsearbete och utgöra underlag för ersättning för eventuellt ytterligare nödvändigt arbete under året för kommande dialog och förhandlingar med Stockholm Stad om villkoren för arrendet.

Det beslutades INTE att någon enskild styrelsemedlem skall tilldelas extra arvode om grund för detta inte skäligen finns. Den föreslagna och justerade budgeten är således till för att vid behov kunna kompensera medlemmar för extra arbete och ska inte utnyttjas i fall sådant extra arbete inte förekommer.

Den medlemsavgift (inkl arrendeavgift) som beslutas på årsmötet ska betalas av varje medlem med sitt fulla belopp senast 30 juni till föreningens postgiro-konto.

Gräsklippningen

Vad gäller gräsklippningen har styrelsen gjort bedömningen att lösningen att fördela ansvaret mellan samtliga medlemmar inte är den enklaste och smidigaste för att säkerställa att gräset blir klippt när det behövs. Därför har styrelsen istället beslutat att uppdra åt en eller några medlemmar att utföra klippningen under säsongen mot en ersättning om totalt 1.600 kr. Då årets medlemsavgift har beslutats så har styrelsen valt att för denna säsong använda de disponibla medel som finns till förfogande. Man kan även se det som att styrelsen väljer att omdisponera arvode till att bekosta denna utgift.

Arrendet och parkering

Styrelsen vill göra medlemmarna uppmärksamma på att föreningen endast arrenderar den mark som stugorna står på som sträcker sig ca 10 meter från ängen och in mot skogen, totalt 3.400 kvm.

Ängen och gräsmattan framför stuga 1-6 är INTE arrenderad mark och därför har föreningen ingen beslutanderätt om upplåtelse för tex parkering av fordon. Det är kommunens parkeringsregler som gäller för detta område och kommunen som avgör om parkeringen sker i strid mot gällande parkeringsregler för området. Den enskilde har helt och hållet eget ansvar mot sådan överträdelse.

Uppställning av husvagn under kortare tid på parkeringen utanför arrendet finner Styrelsen vara acceptabelt med hänsyn till möjlighet att låta gäster till medlemmar i föreningen att kunna umgås. Men för detta har har föreningen inget mandat att godkänna uppställning för.

Föreningen varken kan eller får ge någon tillåtelse för varaktig uppställning av husvagn på eller utanför arrendet.

Ordningsregler

Vad gäller ordningsregler så är dessa till för att alla medlemmar ska kunna behandlas lika i förhållande till vad som framgår i dessa. Som du vet så har dessa ordningsregler på årsmötet beslutats om att uppdateras. Det gäller bl.a. frågan om att hundar och andra husdjur ska  hållas under god tillsyn och att högljudda fester inte skall tillåtas. Syftet med dessa regler är att värna god ordning och respekt för alla medlemmars lika intresse att kunna vistas på Stugängen och njuta av lugn och ro nära naturen.

Naturreservatet Grimsta

Notera särskilt att Stugägen är beläget i ett NATURRESERVAT och för detta gäller särskilda regler om medförande av hundar, som ALLTID ska vara kopplade. Om ni har synpunkter på detta så ber vi dig att vända dig till Stockholms Stad.

 

//Styrelsen

Annonser

Mer historik om Stugängen

För en tid sedan fick föreningen några dokument med beskrivning av historiken för området Grimsta och Stugängen.

Skärmklipp 2018-06-13 21.41.39

Läs hela dokumentet Stugängen Historik1

 

Skärmklipp 2018-06-13 21.42.00

Läs hela dokumentet Stugängen Historik2

 

Skärmklipp 2018-06-13 21.42.21

Läs hela dokumentet Stugängen Historik3

Varmvattenberedare installerad

Vi har det stora nöjet att meddela att vi nu har en Varmvattenberedare (100 liter) inköpt och installerad i nya duschen i Klubbstugan av vår eminente fixare.

Så nu kan du ta en varm och skön dusch, men tänk ändå på att spara på vattnet eftersom avloppsvattnet samlas upp i septitanken som är endast på 3 kbm. Så vi är tacksamma om du tänker på det och använd så lite vatten som möjligt. Tack!

Dessutom så kan det vara många som vill duscha efter en varm och skön dag, så tänk även på att varmvattnet ska kunna räcka till alla medlemmar som vill ta en dusch.

Den är redan invigd och går att använda av alla medlemmar från och med nu.

//Styrelsen

Årsmöte 2018 – kallelse

Välkomna!

Kl 11.00 – Dagen inleds med gemensam städning av området och byggnader
Kl 12.00 – Gemensam grillning på ängen.
Kl 12.30 – Årsmötet på ängen börjar. Vi hoppas på sol och värme.
Mer information  https://stugangen.wordpress.com/aktuellt/
Om du inte kan närvara på årsmötet kan du utse en annan medlem som ombud genom att utfärda en skriftlig dagtecknad fullmakt till den medlem som du vill ska företräda dig. Ombud får inte företräda mer än en medlem.
Fullmakt blankett

Handlingar inför årsmöte 2018

Kallelse och handlingar hittar du här

Viktig information till alla föreningar angående dataskyddsförordningen (GDPR)

gdprViktig information till alla föreningar angående dataskyddsförordningen (GDPR)

Den 25 maj 2018 ersätts PUL (Personuppgiftslagen) med en dataskyddsförordning från EU, General Data Protection Regulation, GDPR.
Mycket av det som hittills funnits i PUL, finns också i den nya dataskyddsförordningen. Men, det är några nyheter, som förbundet vill uppmärksamma våra medlemsföreningar om och ge information och tips på hur ni kan hantera personuppgifter inom er verksamhet.

Kortfattat handlar det om att

 • Inte samla in fler personuppgifter än nödvändigt för verksamheten
 • Samtycke för att hantera personuppgifter
 • Utse en registeransvarig
 • Radera inaktuella uppgifter

Personuppgifter

I medlemsregistret ska det enbart finnas uppgifter som det är nödvändigt för föreningen att ha; namn, adress, kontaktuppgifter, lottnummer och eventuellt annan uppgift som är viktig. Personnummer ska endast finnas med på medlemsavtalen/kontrakten.
Tänk på att personuppgifter inte bara är namn, adress, telefonnummer och personnummer. Det kan även vara foton, registreringsnumret på en bil eller något annat som kan knytas till en viss person.

Samtycke

En viktig del av dataskyddsförordningen är att man måste få personens samtycke för att registrera personuppgifter, och upplysa om hur dessa kommer att användas.
För medlemsregistret bör det alltså framgå på ansökningsblanketten för medlemskap i föreningen att uppgifterna kommer att registreras i ett medlemsregister och i vilket syfte. Det är också viktigt att det framgår att medlemsregistret ingår i ett centralt register på Koloniträdgårdsförbundet, samt att adresslistor lämnas till tryckeri inför varje utskick av tidningen Koloniträdgården.

Föreningen måste också säkerställa att ni har medlems samtycke att det på anslagstavlor, hemsida och andra sociala medier publiceras/visas bilder och/eller personuppgifter.

Radering av gamla uppgifter

Ytterligare en nyhet, och viktig del av dataskyddsförordningen, är att gamla uppgifter måste raderas i såväl medlemsregistret, sociala media som avtalen.
Detta gör att rutiner behöver läggas upp vid försäljningar och överlåtelser av avtalen så att personuppgifter på tidigare kolonister inte finns kvar längre än nödvändigt.

Föreningar som överlåter avtal, d.v.s. inte skriver nya avtal när det kommer en ny kolonist, ska vid överlåtelsen uppge att den avträdandes uppgifter kommer att finnas kvar till det datum avtalet löper ut och ett nytt avtal kan skrivas med den som har övertagit/innehar avtalet.
När sedan nya avtal skrivs ska det framgå att uppgifterna kommer att kvarstå vid överlåtelse, och först när ett nytt avtal kan skrivas kommer dennes uppgifter att tas bort.

Åtgärder fram till 28 maj

 • Säkerställ att ni inte har gamla uppgifter i ert medlemsregister.
 • Se till att ni inte har fler uppgifter registrerade än vad som krävs för verksamheten.
 • Informera medlemmarna om vilka uppgifter som finns med i medlemsregistret och hur dessa hanteras.
 • Gå igenom hemsidan, face-book och övriga sociala media och ta bort personuppgifter om ni inte har samtycke med berörda att de finns där
 • Upprätta en lista över de avtal som har överlåtits och som måste skrivas om vid nästkommande avtalsperiods slut.

Bifogar en lista som ni i föreningen kan använda er av för att säkerställa hantering och rutiner som krävs.

Mer om dataskyddsförordningen finns att läsa på www.datainspektionen.se.

 

Regler för föreningens hantering av medlemsregistret och personuppgifter.

 1. Koloniträdgårdsförening skall ha ett digitalt medlemsregister. Som medlem i Koloniträdgårdsförbundet ingår föreningens medlemsregister i förbundets centrala medlemsregister.
 2. Medlemsregistret får inte användas till annat än för information till föreningens medlemmar och föreningens ledning för utskick, till exempel av information och inbetalningskort för avgifter. Koloniträdgårdsförbundets centrala register skickas till tryckeri inför utskick av Koloniträdgården. I övrigt får personuppgifter i medlemsregistret endast delges skattemyndigheten då de begär detta.
 3. I samband med att föreningens styrelse konstitueras utses en registeransvarig.

  Dennes uppgift är:
  – att föra in i registret de uppgifter som beskrivs nedan.

  – att uppdatera registret när ändringar av uppgifter tillkommer.

  – att ta bort de personuppgifter som inte är aktuella, till exempel om en person upphör att vara medlem.
  – omgående skicka in förändringar av uppgifter till Koloniträdgårdsförbundets kansli.

 1. Uppgifter som kan finnas i medlemsregistret och som den berörde medlemmen skall kunna få del av är:Namn
  Bostadsadress
  Postnummer
  Ort
  Mailadress
  Lottnummer
  Lottens area
  Arrendekostnad
  Medlemsavgift

   

 2. I arrendekontraktet och överlåtelsekontraktet skall ovanstående uppgifter finnas noterade. Medlemmen godkänner dessa uppgifter till medlemsregistret, genom att arrendekontraktet eller överlåtelsekontraktet skrivs under. Vid överlåtelse av arrendekontrakt kvarstår uppgifter från tidigare kolonist fram till att nytt avtal kan tecknas för motsvarande löptid.
 3. Uppgifter i registret som alla föreningens medlemmar kan få del av:Namn
  Lottnummer
  Kontaktuppgifter efter samtycke.

   

 4. Rätt att använda medlemsregistret har nedanstående förtroendevalda i föreningen:
  Registeransvarig
  Korresponderande ledamoten
  Ordföranden
  Kassören

  Samt Koloniträdgårdsförbundets kansli

 

Tgross på Partihallarna 19-20 februari

TgrossVälkomna till TGROSS

Stockholms proffsgrossist inom trädgårdsartiklar.

Exklusiv försäljning för Stockholms kolonister endast dessa 2 tillfällen

Måndagen den 19 februari 2018 kl15:00-18:00

Vi har Econova på plats som pratar om kravmärkt gödsel

Tisdagen den 20 februari 2018 kl15:00-18:00

Vi har Hozelock på plats som visar oss hur vi bäst vattnar vår trädgård på både ekonomiskt och effektivt sätt.

Se vad proffsen använder och vad som är nytt i sortimentet. Vi har mycket fröer samt allt till förkultivering.

Goodiebags till de första 30 kunderna varje dag

Vi bjuder på kaffe med något gott!

Speciella kolonisterbjudanden!

Få även reda på hur du smidigast får jord och gödsel till din koloni. Vi levererar till hela Storstockholm.

Gott om p-platser samt nära till bussförbindelser.

Partihandlarvägen 1-3, Årsta

Alla våra priser är angivna exkl moms. Endast betalning med kort och swish.