Författararkiv: Fredrik

Varmvattenberedare installerad

Vi har det stora nöjet att meddela att vi nu har en Varmvattenberedare (100 liter) inköpt och installerad i nya duschen i Klubbstugan av vår eminente fixare.

Så nu kan du ta en varm och skön dusch, men tänk ändå på att spara på vattnet eftersom avloppsvattnet samlas upp i septitanken som är endast på 3 kbm. Så vi är tacksamma om du tänker på det och använd så lite vatten som möjligt. Tack!

Dessutom så kan det vara många som vill duscha efter en varm och skön dag, så tänk även på att varmvattnet ska kunna räcka till alla medlemmar som vill ta en dusch.

Den är redan invigd och går att använda av alla medlemmar från och med nu.

//Styrelsen

Annonser

Viktig information till alla föreningar angående dataskyddsförordningen (GDPR)

gdprViktig information till alla föreningar angående dataskyddsförordningen (GDPR)

Den 25 maj 2018 ersätts PUL (Personuppgiftslagen) med en dataskyddsförordning från EU, General Data Protection Regulation, GDPR.
Mycket av det som hittills funnits i PUL, finns också i den nya dataskyddsförordningen. Men, det är några nyheter, som förbundet vill uppmärksamma våra medlemsföreningar om och ge information och tips på hur ni kan hantera personuppgifter inom er verksamhet.

Kortfattat handlar det om att

 • Inte samla in fler personuppgifter än nödvändigt för verksamheten
 • Samtycke för att hantera personuppgifter
 • Utse en registeransvarig
 • Radera inaktuella uppgifter

Personuppgifter

I medlemsregistret ska det enbart finnas uppgifter som det är nödvändigt för föreningen att ha; namn, adress, kontaktuppgifter, lottnummer och eventuellt annan uppgift som är viktig. Personnummer ska endast finnas med på medlemsavtalen/kontrakten.
Tänk på att personuppgifter inte bara är namn, adress, telefonnummer och personnummer. Det kan även vara foton, registreringsnumret på en bil eller något annat som kan knytas till en viss person.

Samtycke

En viktig del av dataskyddsförordningen är att man måste få personens samtycke för att registrera personuppgifter, och upplysa om hur dessa kommer att användas.
För medlemsregistret bör det alltså framgå på ansökningsblanketten för medlemskap i föreningen att uppgifterna kommer att registreras i ett medlemsregister och i vilket syfte. Det är också viktigt att det framgår att medlemsregistret ingår i ett centralt register på Koloniträdgårdsförbundet, samt att adresslistor lämnas till tryckeri inför varje utskick av tidningen Koloniträdgården.

Föreningen måste också säkerställa att ni har medlems samtycke att det på anslagstavlor, hemsida och andra sociala medier publiceras/visas bilder och/eller personuppgifter.

Radering av gamla uppgifter

Ytterligare en nyhet, och viktig del av dataskyddsförordningen, är att gamla uppgifter måste raderas i såväl medlemsregistret, sociala media som avtalen.
Detta gör att rutiner behöver läggas upp vid försäljningar och överlåtelser av avtalen så att personuppgifter på tidigare kolonister inte finns kvar längre än nödvändigt.

Föreningar som överlåter avtal, d.v.s. inte skriver nya avtal när det kommer en ny kolonist, ska vid överlåtelsen uppge att den avträdandes uppgifter kommer att finnas kvar till det datum avtalet löper ut och ett nytt avtal kan skrivas med den som har övertagit/innehar avtalet.
När sedan nya avtal skrivs ska det framgå att uppgifterna kommer att kvarstå vid överlåtelse, och först när ett nytt avtal kan skrivas kommer dennes uppgifter att tas bort.

Åtgärder fram till 28 maj

 • Säkerställ att ni inte har gamla uppgifter i ert medlemsregister.
 • Se till att ni inte har fler uppgifter registrerade än vad som krävs för verksamheten.
 • Informera medlemmarna om vilka uppgifter som finns med i medlemsregistret och hur dessa hanteras.
 • Gå igenom hemsidan, face-book och övriga sociala media och ta bort personuppgifter om ni inte har samtycke med berörda att de finns där
 • Upprätta en lista över de avtal som har överlåtits och som måste skrivas om vid nästkommande avtalsperiods slut.

Bifogar en lista som ni i föreningen kan använda er av för att säkerställa hantering och rutiner som krävs.

Mer om dataskyddsförordningen finns att läsa på www.datainspektionen.se.

 

Regler för föreningens hantering av medlemsregistret och personuppgifter.

 1. Koloniträdgårdsförening skall ha ett digitalt medlemsregister. Som medlem i Koloniträdgårdsförbundet ingår föreningens medlemsregister i förbundets centrala medlemsregister.
 2. Medlemsregistret får inte användas till annat än för information till föreningens medlemmar och föreningens ledning för utskick, till exempel av information och inbetalningskort för avgifter. Koloniträdgårdsförbundets centrala register skickas till tryckeri inför utskick av Koloniträdgården. I övrigt får personuppgifter i medlemsregistret endast delges skattemyndigheten då de begär detta.
 3. I samband med att föreningens styrelse konstitueras utses en registeransvarig.

  Dennes uppgift är:
  – att föra in i registret de uppgifter som beskrivs nedan.

  – att uppdatera registret när ändringar av uppgifter tillkommer.

  – att ta bort de personuppgifter som inte är aktuella, till exempel om en person upphör att vara medlem.
  – omgående skicka in förändringar av uppgifter till Koloniträdgårdsförbundets kansli.

 1. Uppgifter som kan finnas i medlemsregistret och som den berörde medlemmen skall kunna få del av är:
  Namn
  Bostadsadress
  Postnummer
  Ort
  Mailadress
  Lottnummer
  Lottens area
  Arrendekostnad
  Medlemsavgift
 2. I arrendekontraktet och överlåtelsekontraktet skall ovanstående uppgifter finnas noterade. Medlemmen godkänner dessa uppgifter till medlemsregistret, genom att arrendekontraktet eller överlåtelsekontraktet skrivs under. Vid överlåtelse av arrendekontrakt kvarstår uppgifter från tidigare kolonist fram till att nytt avtal kan tecknas för motsvarande löptid.
 3. Uppgifter i registret som alla föreningens medlemmar kan få del av:Namn
  Lottnummer
  Kontaktuppgifter efter samtycke.
 4. Rätt att använda medlemsregistret har nedanstående förtroendevalda i föreningen:
  Registeransvarig
  Korresponderande ledamoten
  Ordföranden
  Kassören
  Samt Koloniträdgårdsförbundets kansli

 

Stockholm Urban Garden Show 8-9 september 2018

Stockholm Urban Garden Show 8-9 september 2018

Tantolunden/Drakenbergsparken på Södermalm Gratis inträde
Arrangör: Koloniträdgårdsförbundet

Med Stockholm Urban Garden Show vill Koloniträdgårdsförbundet skapa ett tillfälle för diskussion och debatt om framtidens odling och dess plats i staden. Vi vill också lyfta fram allt positivt som odling i olika former ger samhället.

Visningsträdgårdar med fokus på odling i staden

På utställningen kommer det att finnas visningsträdgårdar i storleken 4 till 40 kvm. Alla som har något att säga om framtidens stadsodling och dess betydelse för stadsmiljön har möjlighet att uttrycka det i form av en visningsträdgård och delta. Deltagare från hela Sverige välkomnas.

Höstmarknad och fullspäckat program

Utöver visningsträdgårdar kommer det att finnas en höstmarknad med allt från grönsaker och trädgårdsartiklar till information om odling. Programmet för de två utställningsdagarna kommer att vara fyllt med aktiviteter, på scen, runt om på utställningsområdet och i närliggande koloniområden/stadsodlingar.

För mer info: http://www.stockholmurbangarden.se. För anmälan till visningsträdgård eller höstmarknad: kansli@koloni.org eller 08-556 930 80.

Välkomna!

180201 Information om Stockholm Urban Garden Show 2018 us

180201 Information om Stockholm Urban Garden Show 2018 us

Fröruset – 11 februari kl 14-17

Utskick via Koloniträdgårdsförbundet.

Den 11 februari kl 14-17 är det dags för Fröruset – ett tillfälle att byta fröer, prata odling, få odlingstips och lyssna på miniföredrag. Plats: Bryggarsalen, Norrtullsgatan 12 N. Fröruset arrangeras av kolonistnätverket Peppar och Pumpa.

På Fröruset kommer jag att vara på plats och berätta om Stockholm Urban Garden Show som Koloniträdgårdsförbundet arrangerar den 8-9 sept. i Drakenbergsparken (Tantolunden) på söder.
Vi ordnar Stockholm Urban Garden Show för att vi vill lyfta fram allt positivt som koloniträdgårdar och odlingslotter bidrar med i staden och samhället. Eftersom konkurrensen om utrymme i städer ökar och gröna områden hotas, vill vi med utställningen skapa ett tillfälle för debatt och diskussion om framtidens odlingar och deras plats i staden. Med visningsträdgårdar på 4-40 kvm kan deltagare visa varför odlingar (som kolonilotter) är viktiga i framtidens städer. Kanske er förening eller några
kolonister hos vill framföra er åsikt med en visningsträdgård eller engagera er på annat sätt i utställningen?
Välkomna då till Fröruset för att få veta mer om Stockholm Urban Garden Show – ett evenemang som berör alla kolonister!
Bifogat finns Frörusets affisch och en kort info om Stockholm Urban Garden Show. Sprid gärna den här informationen.
Välkomna till Fröruset!

180201 inbjudan Affisch fröruset2018

Collage bild