2017 Årsmöte

Protokoll från årsmötet (upplagt 2017-05-28)

Protokoll Stugängen Årsmöte 2017-05-21
Röstlängd Årsmöte 2017

Dagen inleds kl 11.00 med gemensam städning av området och byggnader
Kl 12.00 genomförs gemensam grillning.
Årsmötet börjar 12.30 på ängen. Vi hoppas på sol och värme.
Se även https://stugangen.wordpress.com/aktuellt/
Om du inte kan närvara på årsmötet kan du utse en annan medlem som ombud genom att utfärda en skriftlig dagtecknad fullmakt till den medlem som du vill ska företräda dig. Ombud får inte företräda mer än en medlem.

Handlingar inför årsmöte 2017

1 Kallelse och dagordning 2017

2 Stugängen 2016-2017 Verksamhetsberättelse

3 Årsredovisning Stugängen 2016-2017
(komplettering av underskrifter sker senast vid årsmötet.

4 Stugängen 2016-2017 Revisionsberättelse
(revisorn har inte varit tillgänglig för granskning av räkenskaperna, men förväntas ha genomför revisionen senast innan årsmötet)


 

Kallelse / dagordning Årsmöte 2017

Koloniföreningen Stugängen Kanaan, Grimsta

Dag:     Söndagen 21 maj 2017, kl. 12.30
Plats:   STUGÄNGEN vid flaggstången

DAGORDNING.

 1. Öppnande av stämman
 2. Fastställande av dagordning
 3. Val av ordförande för stämman
 4. Val av protokollförare för stämman.
 5. Val av två justerare tillika rösträknare
 6. Fråga om stämman blivit stadgeenligt utlyst.
 7. Fastställande av röstlängd.
 8. Styrelsens årsredovisning
 9. Revisorernas berättelse
 10. Beslut om fastställande resultat- och balansräkning
 11. Beslut om disposition av årets resultat.
 12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 13. Beslut om arvoden
  • Ordförande
  • Kassör
  • Sekreterare
  • Fixarfunktion
  • Webbansvarig
 14. Beslut om Budget 2017–2018.
 15. Fastställande av medlemsavgift för kommande räkenskapsår
 16. Val av styrelseledamöter och suppleanter
 17. Val av revisor och revisorssuppleant
 18. Val av valberedning
 19. Val av skötselansvarig
 20. Val av representanter till FSSK årsmöte
 21. Motioner från föreningsmedlemmar
 22. Medlemsinformation
  • Arrendegränser
  • Klubbstugan, septitank, dusch
  • Dasstömning
  • Gräsklippning
  • Web-sidan
  • Städdagar
 1. Övriga frågor
 2. Tidpunkt för nästa årsmöte
 3. Mötet avslutas

Styrelsen

Annonser