2016 Årsmöte

Handlingar inför årsmöte 2016

Kallelse och dagordning 2016-05-29

Stugängen 2015-2016 Verksamhetsberättelse

Årsredovisning Stugängen 2015-2016 inkl revisionsberättelse

Stugängen 2015-2016 Årsredovisning Kommentarer

Protokoll Stugängen Årsmöte 2016-05-29 sign

 


Kallelse och dagordning Årsmöte 2016

Koloniföreningen Stugängen Kanaan, Grimsta

Dag:    Söndagen 29 maj 2016, kl. 12.00 (enligt beslut på förra årsmötet)
Plats:   STUGÄNGEN vid flaggstången

 1. Öppnande av stämman
 2. Fastställande av dagordning
 3. Val av ordförande av för stämman
 4. Anmälan av stämmoordförandes val av protokollförare.
 5. Val av två justerare tillika rösträknare
 6. Fråga om stämman blivit stadgeenligt utlyst
 7. Fastställande av röstlängd
 8. Styrelsens årsredovisning och Verksamhetsberättelse 2015-2016
 9. Revisorernas berättelse
 10. Beslut om fastställande av Resultat- och balansräkning.
 11. Beslut om disposition för årets resultat
 12. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
 13. Beslut om nya stadgar, arrendeavtal samt ordningsregler
 14. Budget 2016-2017
 15. Beslut om arvoden för styrelse och funktionsansvariga (föregående år)

● Ordförande (1,500 kr)
● Kassör (1,500 kr)
● Sekreterare (1,500 kr)
● Fixarfunktion (1,500 kr)
● Webbansvarig (500 kr)
● Dasstömning

 1. Beslut om Arrendeavgift samt medlemsavgift för kommande räkenskapsår (3,000 kr) samt deposition av städavgift (500 kr).
 2. Val av styrelseledamöter och suppleanter, samt funktionsansvariga
  ● Styrelseledamöter (5 st)
  ● Styrelsesuppleanter (2 st)
  ● Revisor samt revisorssuppleant
  ● Valberedning (2 st)
  ● Skötselansvarig (1 st)
  ● Val av 2 representanter till FSSK årsmöte
 3. Beslut om ansvarig för Dasstömning
 4. Beslut om Städdagar
 5. Beslut om datum för nästa årsmöte
 6. Motioner från medlemmar
 7. Medlemsinformation

● FSSK

● Skatteverket – fastighetstaxering av kolonistugor
● Arrendegränser
● Dränering av Stugängen
● Odlingslotter

● Åkgräsklipparen
● Stöldskyddsmärkning
● Övrigt

Mötet avslutas

Styrelsen

Annonser