2015 Årsmöte

Kallelse och dagordning 2015

Stugängen 2014-2015 Verksamhetsberättelse

Stugängen 2014-2015 Årsredovisning sign scan

Stugängen 2014-2015 Årsredovisning Kommentarer

Stugängen 2014-2015 Årsmöte Protokoll sign


K  A  L  L  E  L  S  E

ÅRSMÖTE Koloniföreningen Stugängen, Kanaan, Grimsta

Dag:    Lördagen 30 maj 2015, med start från kl. 10.00  (årsmötet börjar 14.00)
Plats:   STUGÄNGEN vid flaggstången

 • OBS!   Föreningens årliga städdag genomförs lördag 30 maj.
 • OBS!   Container för ENBART brännbart material kommer att finnas uppställd från eftermiddag fredag 29 maj till måndag morgon 1 juni.

DAGORDNING.

 1. Mötet öppnas
 2. Att mötet har kallats i behörig ordning.
 3. Godkännande av dagordning
 4. Val av ordförande för mötet
 5. Val av sekreterare för mötet.
 6. Fastställande av röstlängd. Nya medlemmar välkomnas.
 7. Verksamhetsberättelse 2014-2015
 8. Resultat och balansräkning samt revisionsberättelse för det gångna verksamhetsåret.
 9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
 10. Styrelsens förslag till Årsmötet avseende antagande av stadgar, arrendeavtal samt ordningsregler för Koloniföreningen Stugängen.
 11. Styrelsens förslag till årsmötet avseende fas 3 av förrådsprojektet.
 12. Budget 2015-2016.
 13. Fastställande av arvoden
  • Ordförande
  • Kassör
  • Sekreterare
  • Fixarfunktion
  • Webbansvarig
 14. Fastställande av medlemsavgift för kommande räkenskapsår
 15. Valärenden (Valberedning kommer med förslag)
   • Styrelseledamöter 5 st.
   • Revisor samt revisorssuppleant
   • Valberedning
   • Skötselansvarig
   • Val av 2 representanter till FSSK årsmöte
 16. FSSK
 17. Arrendegränser
 18. Odlingslotter
 19. Dasstömning
 20. Anvisad plats för grenar
 21. Dränering av Stugängen
 22. Åkgräsklipparen
 23. Web-sidan och facebook
 24. Stöldskyddsmärkning
 25. Städdagar
 26. Motioner
 27. Övriga frågor.
 28. Tidpunkt för nästa årsmöte
 29. Mötet avslutas

VÄL MÖTT

Styrelsen

Annonser