2014 Årsmöte

Kallelse och dagordning 2014

Verksamhetsberättelse 2014

Årsredovisning Stugängen 2013-2014

Protokoll Årsmöte Stugängen 2014


K  A  L  L  E  L  S  E

ÅRSMÖTE Koloniföreningen Stugängen, Kanaan, Grimsta

Dag:    Söndag 26 maj 2014, kl. 13.00
Plats:   STUGÄNGEN vid flaggstången

OBS!   Föreningens årliga städdag genomförs lördag 25 maj.
OBS!   Container för ENBART brännbart material kommer att finnas uppställd från eftermiddag fredag 24 maj till måndag morgon 27 maj.

DAGORDNING.

 1. Mötet öppnas
 2. Att mötet har kallats i behörig ordning.
 3. Godkännande av dagordning
 4. Val av ordförande för mötet
 5. Val av sekreterare för mötet.
 6. Upprop av medlemmar.
 7. Verksamhetsberättelse 2012-2013
 8. Resultat och balansräkning samt revisionsberättelse för det gångna verksamhetsåret.
 9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
 10. Styrelsens förslag till Årsmötet avseende antagande av stadgar, arrendeavtal samt ordningsregler för Koloniföreningen Stugängen.
 11. Styrelsens förslag till årsmötet avseende fas 3 av förrådsprojektet.
 12. Budget 2012-2013.
 13. Fastställande av arvoden
   • Ordförande
   • Kassör
   • Sekreterare
   • Fixarfunktion
 14. Fastställande av medlemsavgift för kommande räkenskapsår
 15. Valärenden (Valberedning kommer med förslag)
  • Styrelseledamöter 5 st.
  • Revisor samt revisorssuppleant
  • Skötselansvarig
  • Val av 2 representanter till FSSK årsmöte
 16. Motioner
 17. Övriga frågor.
 18. Informationsärenden

a. Åkgräsklippare
b. Övergång till latrintummor med avhämtning. Ingen kompostering fortsättningsvis.

Tidpunkt för nästa årsmöte

Mötet avslutas.

VÄL MÖTT

Styrelsen

Annonser