Medlemsskap

Föreningen upplåter 32 stuglotter.

Den upplåtna lotten får användas endast för koloniträdgårdsändamål. Medlemmen får använda på lotten uppfört hus som fritidsbostad under tiden 1 april – 30 september samt vid helger och veckoslut eller jämförbar ledighet under tiden 1 oktober – 31 mars.

Medlemmen är skyldig att vara mantalsskriven inom Stor-Stockholm och skall vid anfordran styrka detta förhållande.

Köpare skall ansöka om medlemsskap i föreningen, vilket formellt godkänns av styrelsen. Styrelsen förbehåller sig rätten att avslå ansökan om medlemsskap i särskilda fall.

Medlem är skyldig att följa de regler och villkor som finns angivna i dessa dokument:

Mallar att använda

Ansökan om medlemsskap omfattar följande;

Jag anhåller härmed om medlemskap i koloniträdgårdsföreningen och att få övertaga
arrenderätten till kolonilott nr …………
Jag förbinder mig att följa föreningens stadgar, ordningsföreskrifter och beslut, som har fattats stadgeenligt, samt bestämmelserna i det mellan koloniträdgårdsföreningen och mig upprättade och undertecknade arrenderättskontraktet.
Samtidigt intygar jag att jag är mantalsskriven i Stor-Stockholm och att jag är myndig

Vid försäljning skall kopia av Köpeavtal samt Ansökan om medlemskap i original skickas till föreningen på adress angiven här.