Förtroendevalda

Arbetsbeskrivning Förtroendevalda i Stugängen.

Generellt

Styrelsen ansvarar gemensamt för att hålla uppsikt på och koll på verksamheten, samt verkställa de beslut som fattas vid föreningsmöten (årsmöte eller extra föreningsmöte).

Arvoden betalas ut enligt vad som beslutats på Årsmöte utbetalas av kassör i slutet på verksamhetsåret.

Ordförande

 • Leder och fördelar arbetet inom styrelsen och utsedda projektledare samt funktionärer.
 • Kontaktperson för externa kontakter förutom leverantörskontakter, vilka kassören ansvarar för.
 • Utforma verksamhetsberättelse.

Kassör

 • Är föreningens kassör tillika firmatecknare.
 • Jämte Ordförande vara delaktig i överlåtelseprocessen med medlemsbevis mm.
 • Sköta bokföringen, upprätta bokslut med Resultat- och Balansräkning samt budgetförslag.
 • Utföra bankärenden via internetbank
 • Delta i styrelsemöten. Kan planeras.

Sekreterare

 • Skriver protokoll från styrelsemöten
  Utskick till medlemmar inför årsmötet samt ytterligare en information inför vintersäsongen.
 • Postmottagare från FSSK
 • Representera föreningen vid behov.
 • Deltar i styrelsemöten. Kan planeras.
 • Jämte Ordförande vara kontaktperson på FSSK hemsida.

Ledamöter

 • Åta sig och ansvara för de uppgifter som delges dem enligt beslut vid styrelsemöten.
 • Jämte Ordförande vara behjälplig från tid till annan.
 • Delta i styrelsemöten. Kan planeras.

Suppleanter

 • Delta i styrelsemöten. Kan planeras.
 • Agera ersättare för frånvarande ledamot samt då även utföra de uppgifter som beslutas under styrelsemöten.

Revisor

 • Granska den löpande verksamheten samt revidera bokslut.

Valberedning

 • Lägga förslag till Styrelsen samtliga förtroende valda roller som ska besättas vid nästkommande årsmöte samt föredra detta vid Årsmöte.

Skötselansvarig

 • Se Arbetsbeskrivning Skötselansvarig i separat dokument
Annonser