AVGIFT TILL FÖRENINGEN

Beslutades vid årsmötet 2013-05-26 för denna säsong höja avgiften till 3.000 kr per medlem för att täcka de kostnader som hänförs till att genomföra Fas 3 av förrådsprojektet.

2.500 kr skall betalas senast 30 juni.

500 kr skall bestalas senast 31 augusti.

Avgift inbetalas till postgiro 38 44 45-3 senast 2013-06-30.

OBS. Inbetalningskort delas EJ ut. Ange på talongen vilken stuga/vem som betalar in.

Vid utebliven betalning enligt ovan med dröjsmål mer än 30 dagar utgör detta grund för uppsägning och vi uppmanar alla medlemmar att särskilt beakta detta.